ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DEELNAME AAN ”Enschede Fietst-app  

De Enschede Fietst app is onderdeel van het project Enschede FietsstadMet het project stimuleert de gemeente Enschede gebruik van de fiets in het dagelijkse verkeer. In dit document wordt beschreven hoe je de diensten van de Enschede Fietst-app kunt gebruiken. Voordat je gebruik gaat maken van de Enschede Fietst-app moet je deze voorwaarden lezen en accepteren. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn opgesteld door Mobidot B.V. Mobidot is de eigenaar en beheerder van de Enschede Fietstapp. 

1.Beschrijving van Enschede Fietst-app.  

Met deze app krijg je inzicht in je dagelijkse reispatroon en kun je leuke cadeaus en kortingen sparen door met de fiets te reizen. De app registreert automatisch hoe je reist en geeft op basis hiervan individueel op maat reisadvies en daagt je aan de hand van leuke uitdagingen uit om vaker de fiets te pakken.   

De app helpt jou om een bewuste, slimme reiskeuze te maken en je bewust te maken van je eigen reisgedrag. De Enschede Fietst-app wordt in de Nederlandse en de Engelse taal aangeboden. 

2. Voorwaarden voor het gebruik van de software 

 Wij stellen je in staat om – met inachtneming van deze voorwaarden  de Enschede Fietst-app te gebruiken voor eigen gebruik. Je moet ouder zijn dan 16 jaar. Je mag de Enschede Fietst-app niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden. Je bent zelf verantwoordelijk voor je activiteiten en je gedrag tijdens het gebruik van de Enschede Fietstapp. Gebruik de Enschede Fietstapp veilig en bedien de app niet als je bestuurder bent van een vervoermiddel in het verkeer. 

Je moet de eigenaar en enige gebruiker zijn van de smartphone waarop de app wordt geïnstalleerd. Je mag de app niet gebruiken om derden te lokaliseren. In het bijzonder mag je de software niet installeren op een mobiel apparaat dat niet van jou is of dat door een derde wordt gebruikt. Als je je Smartphone verkoopt, leaset, leent of anderszins ter beschikking stelt aan een derde partij moet je ervoor zorgen dat de app niet wordt gebruikt door deze derde partij met jouw account. 

De app is beschikbaar is voor Android en Apple iOS via Google Play (Android) en Apple iStore (iOS). Je moet beschikken over een smartphone met iOS 8.0 of hoger of Android 4.4 of hoger. Voor een goede werking van de App dient jouw smartphone over een data-abonnement te beschikken en dienen Wi-Fi en GPS aangezet te zijn in de instellingen van jouw smartphone. 

Na installatie word je verzocht je te registreren voor Enschede Fietsstad door een account aan te maken en in te loggen in de App. Je moet jouw gebruikersnaam en wachtwoord voor jouw account strikt vertrouwelijk behandelen en mag deze niet aan derden geven, of op andere wijze de Enschede Fietst-app aan derden via jouw account ter beschikking stellen. Je dient als gebruikersnaam een geldig, persoonlijk e-mailadres te gebruiken. Daarnaast kun je een profielnaam en profielfoto instellen. Jouw zelfgekozen profielnaam is zichtbaar voor anderen bij groepsuitdagingen en voor prestatieranglijsten in de app en op de website van Enschede Fietsstad. Je opgegeven profielfoto is zichtbaar voor andere app gebruikers indien je deelneemt aan groepsuitdagingen.  

Enschede Fietsstad omvat niet de levering of het functioneren van de telecommunicatie-apparaten, zoals de Smartphone zelf, noch het verstrekken van telecommunicatiediensten, meer in het bijzonder internet of online connectiviteit. Jouw mobiele operator en/of andere serviceprovider zijn verantwoordelijk voor deze producten en diensten. 

Jouw gebruik van de smartphone mag de veiligheid of integriteit van de diensten, computersystemen en netwerken van ons niet in gevaar brengen, of dit nu is doordat je indringers toegang verschaft, virussen of andere bedreigingen introduceert, een onevenredig of onredelijk grote belasting op de dienst of de infrastructuur legt, of met behulp van een computerprogramma, -routine, bestand of apparaat gebruikt om de werking van de Enschede Fietst-app te verstoren of te beschadigen. 

Je mag de app niet misbruiken door foutieve gegevens te verstrekken of ritregistraties te manipuleren. 

3. Kosten

Wij stellen de Enschede Fietst-app gratis aan je ter beschikking. Echter, voor het gebruik van de App is het gebruik van mobiele telefoon- of internetdiensten van jouw mobiele operator en/of andere dienstverleners nodig, met inbegrip van maar niet beperkt tot een internetverbinding. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de kosten van dergelijke diensten. Neem contact op met je mobiele operator of andere dienstverlener om informatie over dergelijke kosten te verkrijgen. 

4. Gegevensbescherming

Je reisgegevens zijn privacygevoelige informatie. Wanneer je de Enschede Fietst-app gebruikt, verzamelen, verwerken en bewaren wij reisgegevens van jou ten behoeve van de doelen van Enschede Fietsstad. Wij respecteren jouw persoonlijke gegevens en je privacy en gebruiken jouw gegevens daarom niet anders dan voor de diensten die Enschede Fietsstad biedt. Dit staat nader beschreven in ons privacyreglement. Deze is conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

Er zijn maatregelen getroffen conform de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens om zeker te stellen dat de gegevens met passende zorg en veiligheid opgeslagen en verwerkt worden.  

5. Communicatie

Wij kunnen jou via de app en jouw als gebruikersnaam opgegeven e-mailadres berichten en notificaties te sturen om je te kunnen informeren over mogelijk voor jou relevante informatie met betrekking tot je reizen. Wij zullen berichtgeving enkel gebruiken voor mededelingen over Enschede Fietsstad. Wij zullen geen e-mails of notificaties sturen om advertenties of commerciële aanbiedingen aan je te zenden die niet gerelateerd zijn aan Enschede Fietsstad. In de app kun je zelf instellen welk soort berichten je wel of niet wilt ontvangen. 

 6. Vrijwaring

Je bent verplicht ons te vrijwaren en te verdedigen voor en tegen alle claims, aansprakelijkheden, schade, kosten en onkosten, waaronder juridische kosten, die voortvloeien uit een schending van deze voorwaarden door jou. 

Het voorgaande is ervan afhankelijk dat wij (i) je zonder onnodige vertraging schriftelijk en gedetailleerd informeren over een vordering van een derde partij, (ii) je machtigen om gerechtelijke en buitengerechtelijke procedures te voeren met de derde partij, en (iii) je op jouw kosten redelijkerwijze bijstaan zodat jij je kan verdedigen tegen de aanspraken. 

7. Garanties, beperking van aansprakelijkheid

Alle aansprakelijkheid van ons met betrekking tot de Enschede Fietst-app wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten, behoudens in geval van grove nalatigheid of opzet. Wij garanderen niet de beschikbaarheid van de Enschede Fietst-app of de nauwkeurigheid van de plaatsbepalingsfunctionaliteit. Hoewel we onze uiterste best doen om de Enschede Fietst-app en onderdelen daarvan up-to-date te houden kunnen we helaas niet garanderen dat dit op ieder willekeurig moment het geval is en dat de Enschede Fietst-app correct werkt op ieder merk en type Smartphone. Aan informatie die door de Enschede Fietst-app wordt geleverd kunnen geen rechten worden ontleend.  

Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor de kwaliteit van en/of garanties op beloningen en kortingen. De keuze van de beloningspartners in de app wordt bepaald door het project Enschede Fietsstad. 

8. Duur en opzegging

Zowel jij als wij hebben het recht om deelname aan de Enschede Fietst-app op elk moment en met onmiddellijke ingang te beëindigen. Het recht om te ontbinden op grond van wanprestatie blijft onverlet. Ontbinding op grond van wanprestatie kan in het bijzonder als je je verplichtingen omschreven in artikel 2 niet nakomt. 

Je kunt de deelname aan de Enschede Fietst-app beëindigen door de App op je smartphone te verwijderen. Indien je je account wilt beëindigen dien je via info@enschedefietsstad.nl  aan te geven niet langer van de Enschede Fietst-app en het account gebruik te willen maken. Wij zullen hierna binnen redelijke termijn je account sluiten en al je persoonlijke gegevens en persoonlijk mobiliteitsprofiel ontoegankelijk maken voor jou en voor derden.  

Wij kunnen jouw account bij de Enschede Fietst-app beëindigen door verwijderen of blokkeren ervan. Wij zullen je hiervan in kennis stellen per e-mail. In het geval dat wij jouw account op grond van wanprestatie beëindigen, is het niet toegestaan om een nieuw account aan te maken zonder behoudens onze uitdrukkelijke toestemming. 

9. Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen indien de wijziging geen negatieve gevolgen voor de rechten van de gebruiker. Als de gebruiker deze wijzigingen niet aanvaardt dan kan de gebruiker deze overeenkomst beëindigen met ingang van de datum van inwerkingtreding van de wijziging. Wij stellen de gebruiker minimaal 10 dagen van tevoren per e-mail op de hoogte van voorgenomen wijzigingen. 

10. Controle (fraude)

De Projectorganisatie behoudt zich in het kader van het bestrijden van Fraude het recht voor om controles uit te oefenen op de door de Deelnemer verstrekte gegevens en/of door de Deelnemer geregistreerde gegevens. Het vermoeden van Fraude is een reden om de Deelnemer met onmiddellijke ingang uit het project te zetten. Alle eventueel opgebouwde Beloningen zullen in het geval van Fraude komen te vervallen en niet worden uitgekeerd aan de Deelnemer. In het geval de Projectorganisatie reeds opgebouwde Beloningen aan de Deelnemer heeft uitgekeerd, is de Deelnemer verplicht om deze Beloningen aan de Projectorganisatie terug te betalen. 

 11. Bevoegdheid en geschillenbeslechting

Deze voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Nederlandse recht onder uitsluiting van haar internationale privaatrecht. De rechter in het arrondissement Oost Nederland is exclusief bevoegd voor alle geschillen die voortkomen uit of ontstaan in verband met het gebruik van de Enschede Fietst-app, tenzij de lokale wetgeving je in staat stelt om een rechtszaak te beginnen in de plaats waar je woont. 

12. De Enschede Fietst-app inclusief alle toepassingen zijn auteursrechtelijk beschermt

Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden. Onrechtmatige reproductie, overdracht, distributie of opslag van een deel of het geheel van de inhoud, in enigerlei vorm, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van ons is verboden.  

13. Alternatieve bepalingen

Indien enige bepaling van deze voorwaarden of een deel daarvan nietig, onwettig of niet-afdwingbaar is dan wordt de geldigheid, wettigheid en/of afdwingbaarheid van de overige bepalingen op geen enkele wijze aangetast of verminderd. Wij en jij komen overeen om een nietige, onwettige of niet-afdwingbare bepaling te vervangen door een effectieve en doenlijke bepaling die zo dicht mogelijk aansluit bij het economisch doel van de nietige, onwettige of niet-afdwingbare bepaling. Hetzelfde geldt in geval van een omissie.  

14. Contactinformatie

Als u vragen heeft over deze voorwaarden of Enschede Fietsstad dan kunt u contact opnemen met: Projectorganisatie Enschede Fietsstad [e-mail]info@enschedefietsstad.nl  [internet]www.enschedefietsstad.nl  

Laatst gewijzigd: 25 augustus 2020